ร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ