พันธกิจ (mission)
1. เป็นฝ่ายอำนวยการในการกำหนดยุทธศาสตร์ให้ บก.ตม.4 ในการวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำแนะนำและเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของ บก. ตม.4
และหน่วยงานในสังกัด
2. ควบคุมตรวจสอบแนะนำหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปตามนโยบายของ สตม.และ บก.ตม.4
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคล การเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และทรัพย์สินอื่นของ สตม.
4. ปฏิบัติงานตาม ป.วิอาญา  กม.ว่าด้วยคนเข้าเมือง  กม.ว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว  พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และ กม.อื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญา
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สถิติการเยี่ยมชม
พ.ต.ท.สุวิทย์  สิงห์กาล
สว.ตม.จว.อำนาจเจริญ บก.ตม.4
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000  Tel.0-4545-2789 Fax : 0-4545-2789
--------------------------------------------------------------------------------