ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญจัดพิธีสัตย์ปฏิญาณฯ