ออกตรวจเพื่อสกัดกันป้องกันการลักลอบนำคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย