หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตทำงาน

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตทำงานและการอนุญาตให้ทำงาน ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว